Ramowy rozkład dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole troszcząc się o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zachowuje w swojej pracy proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu.

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych - 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

3) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci - nie więcej niż 1/5 czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu przedszkolnego

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednie do potrzeb, na realizację:

     a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

     b) pomocy psychologiczno - pedagogicznej

     c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - grupa PENTELKI 

 600-700  

Dyżur. Rozmowy indywidualne. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. 

700-800  

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych, obserwacje przyrodnicze, opieka nad kącikiem przyrody. Prace porządkowe w sali.

800-815

Zestaw zabaw  porannych.

815 - 830

Czynności higieniczne oraz  przygotowanie do śniadania.

830-900

Śniadanie.

900- 920

Zajęcia dydaktyczne wg planu

920-1010 

Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci.

1010-1120 

Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

1120-1130 

Czynności higieniczne w łazience oraz  przygotowanie do obiadu.

1130-1200 

Obiad.

1200-1215      

Czynności higieniczne po obiedzie.

1215-1235

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji
z literatury dziecięcej.

1235-1320

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

1320-1420

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Praca indywidualna z dziećmi i zespołowa, realizacja kółek zainteresowań.

1420-1430

Czynności higieniczne w łazience oraz  przygotowanie do podwieczorku.

1430-1500    

Podwieczorek.

1500-1600

 

1600-1700

 

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

Dyżur. Rozmowy indywidualne. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - grupa SMOKI

7.00 - 8.00

Swobodna zabawa wynikająca z potrzeb dzieci: zabawy konstrukcyjne, plastyczne, tematyczne, badawcze. Praca indywidualna - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Rozmowy indywidualne i okolicznościowe. Czynności przygotowawcze do zajęć.

8.00 - 8.15

Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, zabawy integrujące grupę.

8.15 - 8.30

Zestaw zabaw porannych. Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe.

8.30 - 9.00

Śniadanie. Czynności higieniczno - porządkowe. Mycie rąk i zębów.

9.00 - 9.50

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawczo-dydaktycznej stymulujące rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami z zakresu: rozwijania mowy i myślenia, matematyczne, ruchowe, plastyczne, techniczne, muzyczne (w tym dzieci młodsze – zabawy dowolne).

9.50 - 11.20

Czynności samoobsługowe związane z przygotowaniem do wyjścia na  powietrze. Zabawy i gry ruchowe, prace ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, spacery.

11.20 - 11.30

Czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00

Obiad. Czynności higieniczno - porządkowe.

12.00 - 12.30

Zabawy o charakterze relaksacyjnym, bajkoterapia, czytanie dzieciom wybranych pozycji literatury dziecięcej, słuchanie muzyki.

12.30 - 13.00

Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

13.00 - 14.30

Zajęcia dodatkowe: kulinarne, religia, rytmika, plastyczne, językowe - rozwijające zainteresowania oraz uzdolnienia dzieci.  Praca indywidualna – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

14.30 - 15.00

Czynności higieniczno – samoobsługowe. Podwieczorek. Czynności higieniczno - porządkowe.

15.00 - 16.00

 

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej. Prace porządkowe w sali.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - grupa KACPERKI

7.00-8.00

Zabawy dydaktyczne, integracyjne, twórcze wynikające z potrzeb dzieci, rozmowy indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci. Indywidualna praca z dziećmi, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela

8.00-8.15

Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dziecka podejmowane z jego inicjatywy

8.15-8.30

Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe

8.30- 9.00

Śniadanie. Czynności higieniczno- porządkowe. Mycie rąk i zębów

9.00-10.10

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawczo-dydaktycznej stymulujące rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami : z zakresu rozwijania mowy i myślenia, matematyczne, ruchowe, plastyczne, techniczne, muzyczne

10.10-11.20

Czynności samoobsługowe związane z pobytem na powietrzu, zabawy i prace ogrodnicze w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery

11.20-11.30

Czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

11.30- 12.00

Obiad. Czynności higieniczno- samoobsługowe

12.00- 12.30

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym, bajkoterapia, czytanie dzieciom, praca indywidualna, praca w małych zespołach

12.30-13.00

Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci  z niewielkim udziałem nauczyciela

13.00- 14.15

Zajęcia dodatkowe: teatralne, religia, rytmika, zajęcia plastyczne. Indywidualna praca z dziećmi, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela

14.15- 14.30

Czynności higieniczno- samoobsługowe

14.30-15.00

Podwieczorek. Czynności higieniczno- samoobsługowe

15.00-16.00

 

 Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne, zabawy dowolne, zajęcia w małych zespołach, słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - grupa DZIECI Z ULICY WIERZBOWEJ

7.00-8.00

Swobodna zabawa wynikająca z potrzeb dzieci: zabawy konstrukcyjne, plastyczne, tematyczne, badawcze. Praca indywidualna - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Rozmowy indywidualne i okolicznościowe. Czynności przygotowawcze do zajęć.

8.00-8.15

Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, zabawy integrujące grupę.

8.15-8.30

Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - samoobsługowe.

8.30- 9.00

Śniadanie. Czynności higieniczno - porządkowe. Mycie rąk i zębów.

9.00-10.10

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawczo-dydaktycznej stymulujące rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami: z zakresu rozwijania mowy i myślenia, matematyczne, ruchowe, plastyczne, techniczne, muzyczne

10.10-11.20

Czynności samoobsługowe związane z przygotowaniem do wyjścia na  powietrze. Zabawy i gry ruchowe, prace ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, spacery.

11.20-11.30

Czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

11.30- 12.00

Obiad. Czynności higieniczno- samoobsługowe.

12.00- 12.30

Zabawy o charakterze relaksacyjnym, bajkoterapia, czytanie dzieciom  wybranych pozycji literatury dziecięcej, słuchanie muzyki.

12.30-13.00

Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

13.00- 14.15

Zajęcia dodatkowe: teatralne, religia, rytmika, zajęcia plastyczne, ruchowe, literackie -  rozwijające zainteresowania oraz uzdolnienia dzieci. Indywidualna praca z dziećmi, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela,  zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

14.15- 14.30

Czynności higieniczno- porządkowe.

14.30-15.00

Podwieczorek. Czynności higieniczno- samoobsługowe.

15.00-16.00

 

Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne, zabawy dowolne, zajęcia w małych zespołach, słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej. Prace porządkowe w sali.